Jump to content

My Paint.net just stopped working frandomly and would not work again


Recommended Posts

So, i have used Paint.net for like....2 years now, but just recently, it randomly just stopped working with this error message showing uip everytime, its the same one everytime:

 

Tento textový soubor byl vytvořen, protože aplikace paint.net se zhroutila. Prosím, pošlete nám jej e-mailem na adresu crashlog4@getpaint.net, abychom mohli potíže diagnostikovat a opravit.

Application version: paint.net 4.2.10 (Final 4.210.7348.40816)
Time of crash: 08.03.2020 19:03:44
Application uptime: 00:00:00.2265223
Application state: Starting 
Working set: 37 160 KiB
Handles and threads: 337 handles, 19 threads, 0 gdi, 9 user
Install type: Classic
Application directory: C:\Program Files\paint.net
Current directory: C:\Program Files\paint.net
Install directory: C:\Program Files\paint.net
OS Version: Windows 10 Pro 10.0.18363.0 x64 (0x30)
.NET version: CLR 4.0.30319.42000 x64
Processor: "Intel(R) Core(TM) i7 CPU         920  @ 2.67GHz" @ ~2703MHz (4C/8T, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4_1, SSE4_2)
Physical memory: 8181 MB
Video card: AMD Radeon HD 6800 Series (v:1002, d:6739, r:0), Microsoft Basic Render Driver (v:1414, d:8C, r:0)
Hardware acceleration: True (default: True)
Pointers: none
UI animations: True
UI DPI: 96 dpi (1,00x scale)
UI theme: VisualStyleClass=Aero, EffectiveTheme=Aero, DWM=yes, AeroColorScheme=Dark, ThemeFileName=Aero.msstyles
Updates: True, 01.01.0001
Locale: pdnr.c: cs-CZ, hklm: cs-CZ, hkcu: cs-CZ, cc: cs-CZ, cuic: cs-CZ
Flags: 

Exception details:
System.AggregateException: Došlo k jedné nebo více chybám. ---> System.BadImageFormatException: Nelze načíst soubor nebo sestavení PresentationFramework, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35 nebo jeden z jejich závislých prvků. Index nebyl nalezen. (Výjimka na základě hodnoty HRESULT: 0x80131124)
   v PaintDotNet.ObjectModel.PropertyPath..ctor(String path, Object[] pathParameters)
   v PaintDotNet.ObjectModel.PropertyPathUtil.Combine(String nameA, String nameB) v D:\src\pdn\src\Base\ObjectModel\PropertyPathUtil.cs:řádek 17
   v PaintDotNet.Canvas.CanvasView..ctor() v D:\src\pdn\src\PaintDotNet\Canvas\CanvasView.cs:řádek 43
   v PaintDotNet.Program.InitializeWpf() v D:\src\pdn\src\PaintDotNet\Program.cs:řádek 484
   v System.Threading.Tasks.Task.Execute()
   --- Konec trasování zásobníku pro vnitřní výjimku ---
   v System.Threading.Tasks.Task.ThrowIfExceptional(Boolean includeTaskCanceledExceptions)
   v System.Threading.Tasks.Task.Wait(Int32 millisecondsTimeout, CancellationToken cancellationToken)
   v PaintDotNet.Program.Start() v D:\src\pdn\src\PaintDotNet\Program.cs:řádek 344
   v PaintDotNet.Program.Main(String[] args) v D:\src\pdn\src\PaintDotNet\Program.cs:řádek 1743
---> (Inner Exception #0) System.BadImageFormatException: Nelze načíst soubor nebo sestavení PresentationFramework, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35 nebo jeden z jejich závislých prvků. Index nebyl nalezen. (Výjimka na základě hodnoty HRESULT: 0x80131124)
Název souboru: PresentationFramework, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35
   v PaintDotNet.ObjectModel.PropertyPath..ctor(String path, Object[] pathParameters)
   v PaintDotNet.ObjectModel.PropertyPathUtil.Combine(String nameA, String nameB) v D:\src\pdn\src\Base\ObjectModel\PropertyPathUtil.cs:řádek 17
   v PaintDotNet.Canvas.CanvasView..ctor() v D:\src\pdn\src\PaintDotNet\Canvas\CanvasView.cs:řádek 43
   v PaintDotNet.Program.InitializeWpf() v D:\src\pdn\src\PaintDotNet\Program.cs:řádek 484
   v System.Threading.Tasks.Task.Execute()

WRN: Protokolování vazeb sestavení je VYPNUTO.
Chcete-li povolit protokolování chyb vazeb sestavení, nastavte hodnotu registru [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] (DWORD) na hodnotu 1.
Poznámka: Protokolování chyb vazeb sestavení ovlivňuje výkon systému.
Chcete-li tuto funkci vypnout, odeberte z registru hodnotu [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog].
<---


Managed assemblies: 
    mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089 @ C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorlib.dll
    PaintDotNet, Version=4.210.7348.40816, Culture=neutral, PublicKeyToken=null @ C:\Program Files\paint.net\PaintDotNet.exe
    PaintDotNet.SystemLayer, Version=4.210.7348.40816, Culture=neutral, PublicKeyToken=null @ C:\Program Files\paint.net\PaintDotNet.SystemLayer.dll
    System.Drawing, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a @ C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Drawing\v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Drawing.dll
    System, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089 @ C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System\v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089\System.dll
    WindowsBase, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35 @ C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\WindowsBase\v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35\WindowsBase.dll
    System.Core, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089 @ C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Core\v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089\System.Core.dll
    System.Windows.Forms, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089 @ C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Windows.Forms\v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089\System.Windows.Forms.dll
    PaintDotNet.Base, Version=4.210.7348.40816, Culture=neutral, PublicKeyToken=null @ C:\Program Files\paint.net\PaintDotNet.Base.dll
    PaintDotNet.Core, Version=4.210.7348.40816, Culture=neutral, PublicKeyToken=null @ C:\Program Files\paint.net\PaintDotNet.Core.dll
    PaintDotNet.Resources, Version=4.210.7348.40816, Culture=neutral, PublicKeyToken=null @ C:\Program Files\paint.net\PaintDotNet.Resources.dll
    PaintDotNet.SystemLayer.Native.x64, Version=4.210.7348.40816, Culture=neutral, PublicKeyToken=null @ C:\Program Files\paint.net\PaintDotNet.SystemLayer.Native.x64.dll
    System.Configuration, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a @ C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Configuration\v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Configuration.dll
    System.Xml, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089 @ C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Xml\v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089\System.Xml.dll
    PaintDotNet.Data, Version=4.210.7348.40816, Culture=neutral, PublicKeyToken=null @ C:\Program Files\paint.net\PaintDotNet.Data.dll
    PaintDotNet.Framework, Version=4.210.7348.40816, Culture=neutral, PublicKeyToken=null @ C:\Program Files\paint.net\PaintDotNet.Framework.dll
    mscorlib.resources, Version=4.0.0.0, Culture=cs, PublicKeyToken=b77a5c561934e089 @ C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\mscorlib.resources\v4.0_4.0.0.0_cs_b77a5c561934e089\mscorlib.resources.dll

Native modules: 
    C:\Program Files\paint.net\PaintDotNet.exe, version=4.210.7348.40816
    C:\Windows\SYSTEM32\ntdll.dll, version=10.0.18362.653 (WinBuild.160101.0800)
    C:\Windows\SYSTEM32\MSCOREE.DLL, version=10.0.18362.1 (WinBuild.160101.0800)
    C:\Windows\System32\KERNEL32.dll, version=10.0.18362.653 (WinBuild.160101.0800)
    C:\Windows\System32\KERNELBASE.dll, version=10.0.18362.653 (WinBuild.160101.0800)
    C:\Windows\System32\ADVAPI32.dll, version=10.0.18362.653 (WinBuild.160101.0800)
    C:\Windows\System32\msvcrt.dll, version=7.0.18362.1 (WinBuild.160101.0800)
    C:\Windows\System32\sechost.dll, version=10.0.18362.1 (WinBuild.160101.0800)
    C:\Windows\System32\RPCRT4.dll, version=10.0.18362.653 (WinBuild.160101.0800)
    C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscoreei.dll, version=4.8.4018.0 built by: NET48REL1LAST_C
    C:\Windows\System32\SHLWAPI.dll, version=10.0.18362.653 (WinBuild.160101.0800)
    C:\Windows\System32\combase.dll, version=10.0.18362.653 (WinBuild.160101.0800)
    C:\Windows\System32\ucrtbase.dll, version=10.0.18362.387 (WinBuild.160101.0800)
    C:\Windows\System32\bcryptPrimitives.dll, version=10.0.18362.295 (WinBuild.160101.0800)
    C:\Windows\System32\GDI32.dll, version=10.0.18362.1 (WinBuild.160101.0800)
    C:\Windows\System32\win32u.dll, version=10.0.18362.657 (WinBuild.160101.0800)
    C:\Windows\System32\gdi32full.dll, version=10.0.18362.535 (WinBuild.160101.0800)
    C:\Windows\System32\msvcp_win.dll, version=10.0.18362.387 (WinBuild.160101.0800)
    C:\Windows\System32\USER32.dll, version=10.0.18362.653 (WinBuild.160101.0800)
    C:\Windows\System32\IMM32.DLL, version=10.0.18362.387 (WinBuild.160101.0800)
    C:\Windows\System32\kernel.appcore.dll, version=10.0.18362.1 (WinBuild.160101.0800)
    C:\Windows\SYSTEM32\VERSION.dll, version=10.0.18362.1 (WinBuild.160101.0800)
    C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\clr.dll, version=4.8.4121.0 built by: NET48REL1LAST_C
    C:\Windows\SYSTEM32\VCRUNTIME140_CLR0400.dll, version=14.10.25028.0 built by: VCTOOLSD15RTM
    C:\Windows\SYSTEM32\ucrtbase_clr0400.dll, version=14.10.25028.0 built by: VCTOOLSD15RTM
    C:\Windows\System32\psapi.dll, version=10.0.18362.1 (WinBuild.160101.0800)
    C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_64\mscorlib\13f4543f755b32b6ebe0edeb92bb52a8\mscorlib.ni.dll, version=4.8.4121.0 built by: NET48REL1LAST_C
    C:\Windows\System32\ole32.dll, version=10.0.18362.653 (WinBuild.160101.0800)
    C:\Windows\system32\uxtheme.dll, version=10.0.18362.653 (WinBuild.160101.0800)
    C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_64\System\01a3608d87251d7ea99342a88d079c23\System.ni.dll, version=4.8.4001.0 built by: NET48REL1LAST_C
    C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_64\System.Drawing\0f37de2ad0f0f46cb3f13829998e7275\System.Drawing.ni.dll, version=4.8.3752.0 built by: NET48REL1
    C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_64\System.Windows.Forms\7376cc5212948bb304d872ff31481521\System.Windows.Forms.ni.dll, version=4.8.4121.0 built by: NET48REL1LAST_C
    C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\clrjit.dll, version=4.8.4121.0 built by: NET48REL1LAST_C
    C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_64\System.Core\2a6c39230fef9dfafc7ede45f99ec776\System.Core.ni.dll, version=4.8.4121.0 built by: NET48REL1LAST_C
    C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_64\WindowsBase\996cd1a75c20ce6e697aad199323707b\WindowsBase.ni.dll, version=4.8.4121.0 built by: NET48REL1LAST_C
    C:\Windows\System32\CRYPTSP.dll, version=10.0.18362.1 (WinBuild.160101.0800)
    C:\Windows\system32\rsaenh.dll, version=10.0.18362.1 (WinBuild.160101.0800)
    C:\Windows\System32\bcrypt.dll, version=10.0.18362.653 (WinBuild.160101.0800)
    C:\Windows\SYSTEM32\CRYPTBASE.dll, version=10.0.18362.1 (WinBuild.160101.0800)
    C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_64\PaintDotNet500b2e4f#\4a032a2be4e6a7d0fb9856a473629571\PaintDotNet.SystemLayer.ni.dll, version=4.210.7348.40816
    C:\Windows\System32\shell32.dll, version=10.0.18362.653 (WinBuild.160101.0800)
    C:\Windows\System32\cfgmgr32.dll, version=10.0.18362.387 (WinBuild.160101.0800)
    C:\Windows\System32\shcore.dll, version=10.0.18362.653 (WinBuild.160101.0800)
    C:\Windows\System32\windows.storage.dll, version=10.0.18362.653 (WinBuild.160101.0800)
    C:\Windows\System32\profapi.dll, version=10.0.18362.1 (WinBuild.160101.0800)
    C:\Windows\System32\powrprof.dll, version=10.0.18362.653 (WinBuild.160101.0800)
    C:\Windows\System32\UMPDC.dll, version=
    C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_64\PaintDotNet26779e70#\756619b62aebaaf0929578dac3590c13\PaintDotNet.Resources.ni.dll, version=4.210.7348.40816
    C:\Program Files\paint.net\Native\X64\vcruntime140.dll, version=14.24.28127.4 built by: vcwrkspc
    C:\Program Files\paint.net\Native\X64\vcruntime140_1.dll, version=14.24.28127.4 built by: vcwrkspc
    C:\Program Files\paint.net\Native\X64\msvcp140.dll, version=14.24.28127.4 built by: vcwrkspc
    C:\Program Files\paint.net\Native\X64\msvcp140_1.dll, version=14.24.28127.4 built by: vcwrkspc
    C:\Program Files\paint.net\Native\X64\msvcp140_2.dll, version=14.24.28127.4 built by: vcwrkspc
    C:\Program Files\paint.net\Native\X64\msvcp140_codecvt_ids.dll, version=14.24.28127.4 built by: vcwrkspc
    C:\Program Files\paint.net\Native\X64\vcomp140.dll, version=14.24.28127.4 built by: vcwrkspc
    C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_64\PaintDotNetc8826574#\c8637cddc03fbab9403801382088ba79\PaintDotNet.SystemLayer.Native.x64.ni.dll, version=4.210.7348.40816
    C:\Program Files\paint.net\PaintDotNet.SystemLayer.Native.x64.dll, version=4.210.7348.40816
    C:\Windows\System32\OLEAUT32.dll, version=10.0.18362.535 (WinBuild.160101.0800)
    C:\Windows\SYSTEM32\PROPSYS.dll, version=7.0.18362.653 (WinBuild.160101.0800)
    C:\Windows\WinSxS\amd64_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.18362.657_none_17b0a85e6da0b266\gdiplus.dll, version=10.0.18362.657 (WinBuild.160101.0800)
    C:\Windows\System32\clbcatq.dll, version=2001.12.10941.16384 (WinBuild.160101.0800)
    C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_64\System.Configuration\41f720dbb9d0446f9a1c3e00d795c28c\System.Configuration.ni.dll, version=4.8.3752.0 built by: NET48REL1
    C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\WPF\PresentationNative_v0400.dll, version=4.8.4121.0 built by: NET48REL1LAST_C
    C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_64\System.Xml\95eca487669e18143c3a7266e929ddfd\System.Xml.ni.dll, version=4.8.3752.0 built by: NET48REL1
    C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_64\PaintDotNet7afaaa15#\69a38237bfff9cc7304a9dd303948cd1\PaintDotNet.Framework.ni.dll, version=4.210.7348.40816
    C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_64\PaintDotNet.Data\ab47787c283ed817a2752bffc2e72843\PaintDotNet.Data.ni.dll, version=4.210.7348.40816
    C:\Windows\System32\MSCTF.dll, version=10.0.18362.653 (WinBuild.160101.0800)
    C:\Windows\SYSTEM32\dxgi.dll, version=10.0.18362.387 (WinBuild.160101.0800)
    C:\Windows\SYSTEM32\dxcore.dll, version=10.0.18362.1 (WinBuild.160101.0800)
    C:\Windows\System32\SetupApi.dll, version=10.0.18362.653 (WinBuild.160101.0800)
    C:\Windows\SYSTEM32\DEVOBJ.dll, version=10.0.18362.387 (WinBuild.160101.0800)
    C:\Windows\System32\WINTRUST.dll, version=10.0.18362.387 (WinBuild.160101.0800)
    C:\Windows\System32\MSASN1.dll, version=10.0.18362.1 (WinBuild.160101.0800)
    C:\Windows\System32\CRYPT32.dll, version=10.0.18362.653 (WinBuild.160101.0800)
    C:\Windows\SYSTEM32\dwmapi.dll, version=10.0.18362.653 (WinBuild.160101.0800)
------------------------------------------------------------------------------


(Im sorry its in Czech, but you could find the issue nonetheless) 
I Reinstalled it Several times, tried several forum "Fixes" , and it still doesnt work. Im hopeless, please help.

Link to comment
Share on other sites

Hello @Neonflame and Welcome to the forum :)

 

I just ran your error in the crash log, found here:

 

It did not give any solutions, but you should first try these steps.

 

Some general things you can try: (1) reboot, (2) Windows updates, (3) In the Paint.NET directory there is a program called PdnRepair.exe, run that.

30b8T8B.gif

How I made Jennifer & Halle in Paint.net

My Gallery | My Deviant Art

"Rescuing one animal may not change the world, but for that animal their world is changed forever!" anon.

 
Link to comment
Share on other sites

The .NET Framework that's included with Windows has become damaged on your computer.

 

 

Please run the sfc utility.  https://support.microsoft.com/en-us/help/4026529/windows-10-using-system-file-checker

(September 25th, 2023)  Sorry about any broken images in my posts. I am aware of the issue.

bp-sig.png
My Gallery  |  My Plugin Pack

Layman's Guide to CodeLab

Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, Pixey said:

Hello @Neonflame and Welcome to the forum :)

 

I just ran your error in the crash log, found here:

 

It did not give any solutions, but you should first try these steps.

 

Some general things you can try: (1) reboot, (2) Windows updates, (3) In the Paint.NET directory there is a program called PdnRepair.exe, run that.


Thanks, it looks like the update arrived just today, because i looked to it and installed it, but when it stopped working (several days ago) there wasnt any update.
thanks. :D

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...